Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení:

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.prostor.cz (dále jen jako „internetový obchod“), jehož provozovatelem je obchodní firma PROSTOR spol. s r.o., se sídlem Brno, Šimáčkova 204, PSČ 628 00, IČ: 46980024 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8077 (dále jen „prodávající“). Prodávající je zároveň dodavatelem a prodejcem ve smyslu § 53 odst. 4 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“).

1.2 Obchodní podmínky ve smyslu níže uvedených ustanovení (dále jen jako „obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3 Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.(dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen jako „Obchodní zákoník“).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

2.1 Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno v internetovém obchodě, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh a množství zboží, způsob jeho dodání a platbu. Název a hlavní charakteristiky zboží, stejně tak jako cena zboží včetně všech daní a poplatků jsou uvedeny u konkrétních výrobků v internetovém obchodě. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Objednávka působí vůči prodávajícímu od okamžiku úspěšného doručení objednávky prodávajícímu prostřednictvím internetové aplikace . Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, se kterými souhlasí a hodlá jimi být vázán.

2.2 Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen jako „kupní smlouva“) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky, ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím internetové aplikace, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením a odesláním objednávky dle článku II. bodu 2.1 obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

2.3 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle čl. III. bodu 2.1 obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného kupujícím v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce, a to některým ze způsobů uvedených v čl. IV obchodních podmínek./p>

2.4 Kupující může po přijetí objednávky ze strany prodávajícího zrušit svou objednávku případně tuto opravovat, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí prostřednictvím emailové zprávy adresované na studio@prostor.cz nebo telefonicky na kontaktních údajích uvedených v internetovém obchodě. Do této emailové zprávy je zákazník povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a celý název zboží, které hodlá zrušit/změnit ze své objednávky.

2.5 Prodávající není povinen akceptovat objednávku ze strany kupujícího z těchto smluvních důvodů:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

b) zboží je dlouhodobě nedostupné,

c) cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena,

d) zákazník opakovaně zadává objednávky, které posléze stornuje.

2.6 V případě, že dojde k eventualitě popsané v článku 2.5 výše, je prodávající povinen o tomto informovat prostřednictvím emailové zprávy či telefonicky kupujícího a pokud to bude možné domluvit se s ním na možném postupu (náhrada zboží, zrušení objednávky, atp.). V případě, že zboží nemá náhradu, nebo se bude jednat o důvod uvedený v článku 2.5 písm. d) výše, bude objednávka zrušena bez náhrady a nebude tak akceptována.

III. Dodací a dopravní podmínky:

3.1 Zboží expeduje prodávající v termínech uvedených v internetovém obchodě u jednotlivých druhů zboží. Přesný termín expedice objednaného zboží prodávající sdělí kupujícímu ve formě potvrzení objednávky ve smyslu čl. II. bodu 2.2 obchodních podmínek.

3.2 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce výhradně v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu, nebo v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou.

3.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:

a/ při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.

b/ při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

c/ při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

3.4 Způsob odeslání zboží:

a) Toptrans s dobírkou

b) Toptrans - platba předem

c) osobní odběr na prodejně společnosti PROSTOR spol. s r.o., nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00

3.5 Náklady na dodání zboží:

V rámci České republiky je povinen tyto náklady uhradit kupující. Při objednání zboží nad 10.000,- vč.DPH se doprava neúčtuje.

V případě dodání zboží na Slovensko je výše dopravného stanovena individuálně dle hmotnosti zboží a místa dodání. O výši dopravného bude zákazník předem informován. Platba je možná pouze převodním příkazem před dodáním zboží.

Výše dopravného na území ČR je stanovena dle hmotnosti zboží takto:

Přeprava TOPTRANS do 15 kg - 89,- Kč, s doběrečným 119,-Kč vč.DPH

Přeprava TOPTRANS 15-30 kg - 169,- Kč, s doběrečným 199,-Kč vč.DPH

Přeprava TOPTRANS 30-50 kg - 349,-Kč, s doběrečným 379,-Kč vč.DPH

Přeprava TOPTRANS 50 kg a více - přepravné se neúčtuje

Náklady dle § 53 odst. 4 písm. h) občanského zákoníku na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli nevznikají.

Pokud celková částka objednaného zboží přesáhne 10.000,- vč.DPH, bez ohledu na hmotnost se v rámci ČR dopravné neúčtuje.

IV. Platební podmínky:

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů, který je kupující povinen uvést v objednávce:

1. dobírkou - platba přepravní službě

2. převodem/složením na účet prodávajícího – na základě vystavené faktury

3. platba v hotovosti – při osobním odběru zboží na prodejně společnosti PROSTOR spol. s r.o., nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00, platební karty neakceptujeme

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Záruka a reklamace:

Na prodávané zboží je poskytována záruka za jakost se záruční dobou v délce 6 měsíců vztahující se na vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka se záruční dobou v délce 24 měsíců vztahující se na vztahy řídící se Občanským zákoníkem. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. obchodních podmínek nazvaný Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy:

6.1 Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), je oprávněn do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 53 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být v takovém případě v původním obalu, spolu s daňovým dokladem (fakturou) a nesmí jevit známky opotřebení.

6.2 Zboží je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce povinen doručit do prodejny prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00, nikoli však dobírkou.

6.3 Po zkontrolování vráceného zboží prodávající zašle kupujícímu oznámení, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno. V případě přijetí vráceného zboží se prodávající zavazuje uhrazenou kupní cenu vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Povinnost prodávajícího uvedená v předchozí větě se nevztahuje na poštovné a náklady spojené s dodáním vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího tudíž hradí kupující.

VII. Reklamační řád:

Obecné ustanovení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel, jsou podmínky reklamace vad zboží upraveny v souladu s obchodním zákoníkem.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným skladováním.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, v případě kupních smluv uzavřených se spotřebitelem nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží spolu s řádnou reklamací doručeno na prodejnu prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00.

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

a. doručením zboží na adresu PROSTOR spol. s r.o., Drážní 5, Brno, 627 00,

b. osobním doručením zboží na adresu PROSTOR spol. s r.o., Drážní 5, Brno, 627 00.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury s popisem vad a jak se tyto projevují (v těchto podmínkách též jako „reklamace“). Pro lepší komunikaci a rychlejší vyřízení reklamace zároveň doporučujeme uvést telefonní číslo kupujícího.

VIII. Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními údaji se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním registračního formuláře v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

IX. Informace pro spotřebitele dle § 52 an. občanského zákoníku

9.1 Dodavatelem a prodejcem ve smyslu § 53 odst. 4 písm. a) občanského zákoníku je společnost PROSTOR spol. s r.o., IČ: 469 80 024, sídlem Brno, Šimáčkova 204, okres Brno-město, PSČ 628 00, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8077

9.2 Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u konkrétních výrobků na internetovém obchodu.

9.3 Cena zboží včetně všech daní a poplatků je uvedena u konkrétního výrobku na internetovém obchodu.

9.4 Náklady na dodání zboží jsou uvedeny výše pod článkem III.

9.5 Způsob platby a dodání jakož i plnění je vymezen výše pod články III. a IV.

9.6 Poučení o právu na odstoupení je uvedeno výše v článku VI.

9.7 Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti je vždy uvedena u konkrétních výrobků na internetovém obchodu.

9.8 Uzavřené smlouvy se spotřebiteli jsou archivovány a nejsou zpřístupněny.

9.9 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

9.10 Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou spotřebiteli k dispozici v článku II výše.

9.11 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny výše v článku II.

X. Platnost a účinnost obchodních podmínek:

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném v internetovém obchodě v okamžiku zaslání objednávky ze strany kupujícího. Kupující, který zašle prodávajícímu objednávku bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost při své činnosti využívá osobní údaje svých klientů, spolupracovníků či obchodních partnerů, návštěvníků našich prostor i osob, s nimiž jsme jednali o uzavření smlouvy. Ochranu Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí nebereme na lehkou váhu a děláme vše pro to, aby byly dostatečným způsobem zajištěny. S osobními údaji nakládáme zcela v souladu s platnou právní úpravou.

V tomto dokumentu Vám objasníme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete vůči nám uplatnit.

Kdo jsme? (tj. správce osobních údajů)
Správcem osobních údajů je naše společnost Prostor, spol. s r.o. se sídlem Brno, IČ:46980024, Šimáčkova 204, 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 8077. V závěru tohoto dokumentu jsou uvedeny veškeré kontakty na naši společnost.

Jaké údaje shromažďujeme?
Bez souhlasu

Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, např. jméno, příjmení, titul, datum narození, průkaz totožnosti, adresa bydliště, podpis, přihlašovací údaje k naší aplikaci či e-shopu (login, heslo atd.).
Kontaktní údaje - údaje umožňující Vás kontaktovat, např. telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa.
Údaje o nákupech a naší obchodní spolupráci, např. historie nákupů, platební údaje, bankovní spojení, platební karta
Kamerové záznamy.
Údaje shromažďované o zařízeních v souvislosti s využíváním webových služeb a aplikací - při využívání našich webových stránek, aplikací či e-shopu používáme ke shromažďování a ukládání informací různé technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení (soubory cookies a podobné technologie), shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa či jiné jedinečné identifikátory Vašeho zařízení, model hardware, verze operačního systému, údaje o mobilní síti, protokoly serverů, adresa internetového protokolu, datum a čas Vašeho požadavku), údaje o poloze (IP adresa, systém GPS, přístupové body sítě WI-FI nebo vysílač mobilních sítí). 
Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči naší společnosti.
Další údaje, pokud naší společnosti jejich zpracování ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

Se souhlasem

Naše společnost v některých případech zpracovává výše uvedené údaje nebo i další údaje na základě Vašeho souhlasu. V takových případech je přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů uveden v souhlasu, který jste podepsali. V takových případech máte vždy možnost tento souhlas odvolat.


K jakým účelům naše společnost osobní údaje využívá?
V souladu s platnou právní úpravou shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro předem určený účel a jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu.

Bez souhlasu

Pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Z této smlouvy vyplývá, jaké údaje musíme zpracovávat, abychom mohli splnit vše, co jsme si sjednali a co nám v souvislosti s takovou smlouvou ukládá zákon (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce). Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy, jednání o podmínkách smlouvy či vedení výběrového řízení.
Pro účely plnění zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele).
Pro účely řízení vztahů se zákazníky a vytváření analytických modelů – abychom Vám mohli poskytnout služby dle Vašich potřeb, a to pohodlně a rychle, zpracováváme také údaje o nákupech, o požadavcích či stížnostech, porovnáváme a analyzujeme údaje o produktech naší společnosti, vytváříme statistiky a predikce odbytu, a to z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Snažíme se v těchto případech údaje anonymizovat v největší možné míře. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.
Pro účely bezpečnosti a řízení rizik – v případech, kdy nám to ukládá právní předpis, nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem zajištění bezpečnosti v areálu naší společnosti, ochrany našeho majetku, předcházení a odhalování podvodného nebo škodného jednání, atd. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.
Pro účely výkonu nebo obhajoby našich právních nároků – jsme-li nuceni vymáhat svá práva nebo je hájit v soudním či správním řízení, použijeme nezbytné osobní údaje. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.
Pro účely interní správy naší společnosti – naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje rovněž při plnění svých pracovně právních povinností v rámci nastavených interních procesů naší společnosti. Důvodem je např. vnitřní správa naší činnosti, vytváření reportů o činnosti naší společnost nebo jednotlivých zaměstnanců, snaha o optimalizaci interních procesů nebo potřeba proškolení zaměstnanců.
Se souhlasem

S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje i pro jiné účely (např. marketing). V takových případech je účel shromáždění a dalšího nakládání s osobními údaji přesně vymezen ve Vašem souhlasu. V takových případech máte vždy možnost tento souhlas odvolat.

Použití pro jiný účel než byly shromážděny?

V některých případech může naše společnost zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a

právní předpis nám následně ukládá, jak dlouho musíme údaje uchovávat (např. dle zákona o účetnictví musíme faktury na cenu za poskytnuté zboží nebo službu archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebujeme); 
následně vznikne spor a naše společnost musí vymáhat své právní nároky nebo hájit svá práva.


Z jakých zdrojů naše společnost osobní údaje získává?

Přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby a následně při realizaci.
Z veřejně dostupných rejstříků a evidencí, a to v případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména při vymáhání dlužných částek, při výběru vhodného dodavatele, při ověření existence subjektu nebo při ověřování aktuálnosti údajů.
Z otevřených či veřejně dostupných zdrojů – např. webové stránky či inzerce partnera – v případě potenciálních obchodních partnerů za účelem navázání komunikace o možné obchodní spolupráci. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.
Od dalších subjektů, pokud to výslovně umožňuje právní předpis (např. v rámci soudního sporu) nebo pokud jste tomuto dalšímu subjektu dali svůj výslovný souhlas k předání informací o Vás.

Jste povinni předávat nám osobní údaje?

Pokud údaje zpracováváme v souvislosti se smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo se službou, kterou Vám poskytujeme, můžete se dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu uzavřete nebo službu budete čerpat anebo nikoliv. Pokud k uzavření smlouvy nebo k čerpání služby došlo, pak jste povinni předat nám informace nezbytné k plnění smlouvy či čerpání služby. Bez těchto informací Vám nemůžeme službu nebo jiné plnění poskytnout.
Pokud je důvodem shromáždění a dalšího zpracování Vašich osobních údajů plnění právních povinností nebo ochrana našich oprávněných zájmů, pak jste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout. Vždy žádáme jen údaje potřebné pro splnění vymezeného účelu. 
Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak je předání Vašich osobních údajů zcela dobrovolné.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu Vašich údajů?

Naše společnost v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.
Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud údaje předáváme třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 
Pokud využíváme při zpracování osobních údajů třetí osoby, vybírá naše společnost po pečlivém zvážení takovou osobu, která poskytuje maximální záruky zabezpečení předávaných osobních údajů. V rámci smluv o zpracování se snažíme zpracovatele zavázat, aby poskytoval přinejmenším stejnou úroveň ochrany předaných osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost, a současně zpracovatele zavazujeme k povinnosti mlčenlivosti. Pokud využíváme cloudová uložiště, jsou tato umístěna v rámci EU a je tak zajištěna úroveň ochrany vyžadovaná platnou právní úpravou.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracovatelé – většinu činností zpracování provádí naše společnost pomocí vlastních sil, v některých případech využíváme služeb třetích osob (dále jen „zpracovatelé“). Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl naší společností pověřen. (Zpracovateli jsou poskytovatelé IT služeb, aplikací a cloudových uložišť, poskytovatelé účetních služeb, poskytovatelé archivačních služeb, subjekty vymáhající naše pohledávky)
Poskytovatelům doplňkových služeb – pokud při poskytování našich služeb někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti, která primárně nespočívá v nakládání s osobními údaji, může být přesto nezbytné předání osobních údajů (zejména dopravce nebo Česká pošta, kteří se stávají samostatnými správci) nebo se může jako důsledek jejich činnosti stát, že by jim mohly být zpřístupněny osobní údaje (např. IT poradci, kteří poskytují pouze technický servis systému a se samotnými daty nepracují).
Našim poradcům – pokud je to nezbytné za účelem poskytování poradenských služeb nebo pro úspěšné uplatnění nároku nebo hájení práv naší společnosti (například právnímu zástupci, daňovému nebo ekonomickému poradci, auditorům, pojišťovnám nebo pojistnému brokerovy, bance, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům).
Státním orgánům, respektive dalším subjektům v případech, kdy to naší společnosti ukládá právní předpis (například orgány státní správy, orgány dohledu, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci).
S Vašim souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny nebo navazujícího jiného účelu. Pokud právní předpis přímo nestanoví konkrétní dobu, po kterou musí být osobní údaje zpracovány, máme za to, že účel zpracování trvá po dobu, kdy z této činnosti zpracování hrozí uplatnění právních nároků (zpravidla desetiletá promlčecí lhůta) a ještě jeden kalendářní rok po zániku všech hrozících právních nároků, tj. v případě smlouvy zpravidla 11 let po zániku smluvního vztahu. 
Pro účely zasílání obchodních sdělení bude naše společnost zpracovávat Vaše kontaktní údaje po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme oprávněni zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Jaká jsou Vaše práva a možnosti?

Právo na informace a vysvětlení

Naše společnost je povinna poskytnout Vám stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Vám kterékoliv ustanovení těchto zásad není jasné nebo není pro Vás zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit.

Právo odvolat souhlas

V případech, kdy údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv zákonnost již učiněných činností zpracování ani těch činností zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů).
Odvolání souhlasu je bezplatné a můžete tak učinit zasláním sdělení na kontaktní údaje uvedené níže.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje naší společností zpracovávány. Pokud je tomu tak poskytneme Vám veškeré související informace v rozsahu požadovaném článkem 15 nařízení GDPR.

Právo vznést námitku

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.
Naše společnost bude muset přezkoumat prováděné zpracování. Takové osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašim zájmem na ochranu soukromí či jinými zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nebude zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.
Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit i prostřednictvím technických nástrojů (odhlášení od odběru obchodních sdělení). Naše společnost poté Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat nebude, mohou však být zpracovávány nadále pro jiné účely.
Námitku můžete, stejně jako svá další práva, uplatnit na níže uvedených kontaktech. Vždy, prosíme, uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by naše společnost neměla údaje o Vás zpracovávat.
Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, není ji možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě jiného právního titulu než nezbytnosti pro oprávněný účel – např. z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností.

Právo na opravu, respektive doplnění

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

Máte právo žádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud je splněny podmínky čl. 17 Nařízení GDPR – zejména již nejsou údaje potřebné pro účely uvedené výše, byl odvolán souhlas nebo odpadl jiný právní titul zpracování, uplatnili jste oprávněně námitku proti zpracování, osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, apod.

Právo na omezení

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za podmínek vymezených v čl. 18 Nařízení GDPR

Právo na přenositelnost údajů

Pokud bychom zpracovávali zcela automatizovaně Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a důvodem zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy či čerpání služby od naší společnosti, pak Vám článek 20 Nařízení GDPR Vám garantuje toto právo na přenos údajů.

Jak vyřizujeme Vaše námitky a žádosti?

Pokud se na naši společnost obrátíte s námitkou nebo žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody našeho postupu. Tyto informace Vám poskytneme do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud bude třeba z důvodu složitosti a počtu žádostí tuto lhůtu prodloužit, dáme Vám o tom vědět rovněž do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody odkladu. Lhůtu prodloužíme nejdéle o další dva měsíce. Uděláme vše proto, abychom Vám informace o přijatých opatřeních poskytli co nejdříve.
Informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme stejným způsobem, jakým o ně požádáte. Veškeré námitky a žádosti a naše reakce se činí a poskytují bezplatně. Pokud se však Vaše žádosti opakují nebo jsou zjevně nepřiměřené, můžeme žádat náhradu nákladů spojených s poskytnutím informací nebo dokonce můžeme odmítnout žádosti vyhovět. 
Naše společnost může Vašim žádostem či námitkám vyhovět pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává. Musíme zajistit, aby práva nebyla zneužívána jinými osobami a Vaše osobní údaje nebyly neoprávněně předány cizí osobě. Z toho důvodu naše společnost ověřuje totožnost žadatele, a to buď vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí nám bude potvrzena totožnost žadatele, anebo předložení žádosti či námitky s úředně ověřeným podpisem. V případě ústního uplatnění žádosti či námitky na naší pobočce budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti předložením průkazu totožnosti.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoliv se stížností obrátit na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web.: www.uoou.cz

Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje výše uvedená práva, abychom zabránili zneužití cizí osobou a tomu, že veškeré údaje o Vás předáme cizí osobě. Z toho důvodu bude při osobní žádosti uplatněné na adrese sídla naší společnosti ověřena totožnost žadatele předložením platného průkazu totožnosti, nebo jiného dokladu prokazující Vaši totožnost, při e-mailové žádosti zasláním žádosti z emailové adresy, kterou máme k žadateli evidovanou, popřípadě v případě telefonické žádosti zodpovězením kontrolních otázek sloužících k prokázání totožnosti tazatele. V případě jakýchkoliv pochybností budeme nuceni požádat Vás zaslání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem.

S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami se můžete na naši společnost obracet následujícími způsoby:

Poštou: Drážní 1182/5, 627 00, Brno
E-mailem: studio@prostor.cz
Telefonicky: +420 545 214 576

Závěrem
Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.